صدابرداری

1_دستمزد صدابرداری برای فیلمسازان مستقل  روزانه 350 هزار تومان میباشد.

2_دستمزد صدابرداری برای شرکت ها,نهاد ها و سایر اشخاص روزانه 400 هزارتومان میباشد.

3_دستمزد روزانه صدابرداری در شهرستانها برای فیلمسازان مستقل 400 هزار تومان و برای شرکت ها,نهاد ها و سایر اشخاص روزانه 450 هزار تومان به علاوه هزینه ایاب ذهاب و محل اقامت گروه تصویربرداری میباشد.(حداقل سه روز کاری به بالا پذیرفته میشود)

* دستمزد دستیار صدا جداگانه محاسبه شده و بر عهده کارفرما میباشد.

** برای آگاهی از تجهیزات صدابرداری موجود به منوی تجهیزات (زیر منوی تجهیزات صدابرداری) در سایت مراجعه فرمایید.

*** برای آگاهی از هزینه آفیش تجهیزات به منوی تجهیزات (زیرمنوی هزینه اجاره تجهیزات) در سایت مراجعه فرمایید.

**** حداقل 50 درصد دستمزد قبل از شروع کار و مابقی پس از پایان روز کاری در زمان تحویل فایل ها دریافت میگردد.

***** هزینه آفیش تجهیزات حداقل سه روز قبل از شروع کار دریافت میگردد.

خواسته شما تخصص ماست