مستند صنعتی

1- کلیپ بخش هایی از پروژه مستند صنعتی شرکت مانا

(کاری از گروه تولید فیلم)