تبلیغاتی

1- بخش هایی از کلیپ آموزشی تبلیغاتی دهان و دندان

 

 

2-آنونس نمایش جنگا