هزینه آفیش عوامل فیلمسازی و اجاره تجهیزات (تجهیزات جداگانه اجاره داده نمیشود و همراه مدیرتصویربرداری در کار شما استفاده میشود)

تعرفه دستمزد عوامل تولید فیلم

تعرفه آفیش تجهیزات فیلمسازی