70+

 8- فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی swiff آمریکا راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

7- فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی سهبب siff explore چین راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

6- فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی 25scope فرانسه راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

5- فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی festival del cinema di cefalu اسپانیا راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

4- فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی reto por el mundo ایتالیا راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

3- فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی bloody hats آلمان راه یافت.

 

کارگردان میثم جعفری نژاد

کارگردان میثم جعفری نژاد

2-  فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی lift off filmmaker session انگلیس راه یافت.


کارگردان میثم جعفری نژاد
1-  فیلم 70+ محصول گروه تولید فیلم و ساخته میثم جعفری نژاد به جشنواره بین المللی lift off global network انگلیس راه یافت.

کارگردان میثم جعفری نژاد